Zaprojektuj własny
kalendarz wieloplanszowy
i odbierz go w 24h

kalendarz

KROK 1
Wybierz szablon
kalendarza, który
najbardziej Ci się podoba.
24 projekty do wyboru

KROK 2
Możesz dodać własne święta (np. urodziny, imieniny członków rodziny, rocznice)

KROK 3
Wybierz i wgraj własne zdjęcie na każdy miesiąc kalendarza. Za pomocą prostego edytora przyporządkuj własne zdjęcia do każdego miesiąca kalendarza

KROK 4
Podaj ilość kalendarzy,
wybierz opcje dostawy
i sposób płatności.

Regulamin

 

Niniejszy regulamin serwisu fotowola.pl, zwany dalej www.fotowola.pl określa szczegółowe zasady korzystania z fotowola, prowadzonego przez firmę Comers Krzysztof Wyziński zarejestrowanej w Wola Pasikońska 57, 05-085 Kampinos a prowadzonej działalności pod adresem Aleja Prymasa Tysiąclecia 66, 01-424 Warszawa

 • 1 Warunki ogólne.
 1. Poniższy dokument stanowi formę umowy pomiędzy firmą Comers Krzysztof Wyziński, zwaną dalej Wykonawcą a Klientem korzystającym z usług fotowola.pl, zwanym dalej Klientem.
 2. Produkty będące przedmiotem działalności fotowola.pl tworzone są przez Klientów przy użyciu programu fotowola.pl, darmowego kreatora Wizard dostępnej na stronie www.fotowola.pl
 3. Wykonawca nie jest zobowiązany do udzielania Klientom wsparcia technicznego dotyczącego programu fpl.
 4. Przesłanie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż posiada wszelkie prawa do wykorzystywania materiałów z projektu. Tym samym Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.
 5. W chwili wysłania przez Klienta zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez Wykonawcę, które zostanie zapłacone gotówką przy odbiorze (wysyłka za pobraniem) lub płatnością elektroniczną w chwili składania zamówienia.
 • 2. Ceny
 1. Wszystkie ceny opublikowane w cenniku fpl są cenami brutto, zawierają podatek VAT 23%.
 2. Podstawą rozliczenia są ceny obowiązujące w momencie dokonywania zamówienia.
 3. Aktualne ceny produktów fpl publikowane są na stronie www. fotowola.pl
 • 3. Składanie i realizacja zamówień
 1. Zamówienia na produkty fpl mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem programu Wizard (kreator).
 2. Wszystkie zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać z należytą starannością, dokładnie i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie, określonym na stronie fpl.
 3. Terminy realizacji podane na stronie nie obejmują czasu doręczenia (poczta lub kurier).
 • 4. Odpowiedzialność za jakość i wykonanie
 1. fpl gwarantuje wysoką jakość wydruku, dzięki wykonywaniu prac na najnowocześniejszych maszynach cyfrowych CANON lub XEROX.
 2. Jakość wydruków jest również ściśle związana z parametrami użytych plików graficznych. Wykonawca tym samym nie ponosi odpowiedzialności za niższą od oczekiwanej jakość wydruków, w przypadku użycia przy projektowaniu plików o niewłaściwych parametrach (zbyt niska rozdzielczość zdjęć, zły profil kolorów itp.).
 3. Podczas realizacji FotoProduktów, ze względu na niezmienne ustawienia programu i techniczne ograniczenia urządzeń poligraficznych, Wykonawca zastrzega możliwość wystąpienia niewielkich różnic +/- 2mm.
 4. Wykonawca nie gwarantuje powtarzalności kolorów. W druku cyfrowym mogą wystąpić odchylenia w interpretacji tej samej barwy, co skutkuje odchyleniami w kolorystyce. Także ze względu na różnorodność stosowanych profili kolorystycznych maszyn drukujących, Wykonawca nie może zapewnić zgodności kolorów z wydrukami zdjęć z zakładów fotograficznych, czy z wydrukami z drukarki Klienta.
 5. Ze względu na różnice w wyświetlaniu kolorów na monitorach, kolorystyka wydruków może nie być zgodna z tym, co Klient widzi na ekranie/monitorze.
 6. Produkty drukowane z programu fotowola.pl mogą być sygnowane logiem fotowola.pl.
 • 5. Postępowanie z wyrobem będącym własnością Klienta
 1. Własność intelektualna Klienta zawarta w jego plikach przesłanych internetem do Wykonawcy jest chroniona przed dostępem osób trzecich.
 • 6. Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy dostarczającej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Wykonawcę. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.
 2. Reklamacje dotyczące wad widocznych produktów fotowola.pl mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od chwili ich odbioru. Należy przesłać do Wykonawcy reklamowany produkt wraz z pisemnym uzasadnieniem reklamacji.
 3. Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne powstałe przy wykonywaniu produktu lub niezgodność otrzymanego produktu z zamawianym.
 4. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania reklamowanego produktu, reklamacja zostanie rozpatrzona przez Wykonawcę, a Klient poinformowany o sposobie jej rozwiązania.
 5. W przypadku uznania reklamacji, o ile usługa została opłacona, Wykonawca zobowiązuje się do powtórnego, bezpłatnego wykonania usługi. Jeżeli stwierdzona wada nie będzie mogła zostać usunięta, Klient ma wtedy prawo do odstąpienia od udzielonego wcześniej zlecenia i zwrotu pieniędzy.
 6. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Wykonawca pokrywa koszt przesyłki.
 7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.
 • 7. Odpowiedzialność odszkodowawcza
 1. Wykonawca wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń. Oznacza to, iż Zamawiający nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z podanego tytułu.
 • 8. Postanowienia końcowe
 1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w momencie umieszczenia ich w serwisie. Dla zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian stosuje się warunki Regulaminu obowiązujące w chwili ich złożenia.
 2. Wszelkie spory dotyczące wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla Comers Krzysztof Wyziński.
Szanowny Kliencie,

od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez drukarnię Comers Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z usług i ofert Comers. Dlatego w celu dalszej kontynuacji naszej współpracy, prosimy Cię o zapoznanie z poniższymi informacjami.

​​​​​​​Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

 

Informacja o ochronie danych osobowych

Comers Krzysztof Wyziński zarejestrowany w Wola Pasikońska 57 a prowadzący działalność pod adresem Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 66 jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
 • w przypadku przedsiębiorców posiadających limit kredytowy w Comers Krzysztof Wyziński przetwarzamy również dane zawarte w  dokumentach finansowych.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji, wykonywania usług serwisowych.
 • realizacji obowiązków Comers Krzysztof Wyziński przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 • ochrony praw Comers Krzysztof Wyziński zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych Comers płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia),uzasadnionego interesu Comers Krzysztof Wyziński w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  w tym prowadzenia marketingu produktów i usług Comers Krzysztof Wyziński (marketing bezpośredni),
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Firma Comers Krzysztof Wyziński może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi Comers Krzysztof Wyziński ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane„) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Comers Krzysztof Wyziński przewidzianych prawem, ochrony praw Comers Krzysztof Wyziński zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Comers Krzysztof Wyziński w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Comers Krzysztof Wyziński może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Comers Krzysztof Wyziński umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Comers Krzysztof Wyziński,
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Comers Krzysztof Wyziński zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Comers Krzysztof Wyziński i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Comers Krzysztof Wyziński.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Comers Krzysztof Wyziński potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Comers Krzysztof Wyziński dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Comers Krzysztof Wyziński może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Comers Krzysztof Wyziński ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Comers Krzysztof Wyziński wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Comers Krzysztof Wyziński oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Comers Krzysztof Wyziński może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt Administratorem danych osobowych Comers Krzysztof Wyziński, pod adresem: Warszawa (01-424), Aleja Prymasa Tysiąclecia 66, tel. + 48 504100888 lub pod adresem e-mail comers@comers.com.pl.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem, w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.